داستان یک اتفاق پر سر و صدا در توییتر فارسی!

داستان یک اتفاق پر سر و صدا در توییتر فارسی!
جمعه عصر ساعت ۱۹:۱۰ بود که توییت یکی از بنیانگذاران دستیار، علیرضا اسک...