به روزرسانی‌های افزونه‌ی دستیار (Change Log)

به روزرسانی‌های افزونه‌ی دستیار (Change Log)
ما تمامی تغییرات دستیار را اینجا لیست می‌کنیم. تمام به روزرسانی‌ها و ح...